Baranya Megyei Falugondnokok Egyesülete - 7966 Bogdása, Kossuth Lajos utca 103. - +36-73/352-057 - bmfalu@h-wnet.hu - Számlaszám: 50700138-12940147 - Adószám: 18303164-1-02  

Az Egyesület tagjai

Az egyesület tagja lehet minden olyan természetes személy és jogi személy, aki elfogadja az egyesület alapszabályát és kötelezettséget vállal az egyesületi célok megvalósítása érdekében történő közreműködésre és a tagdíj megfizetésére.

A felvételről a közgyűlés egyszerű szótöbbséggel dönt. A tagfelvételi eljáráshoz belépési nyilatkozatot kell kitölteni.

1./ A tag jogállása:

 • Az egyesület tagja jogosult az egyesület tevékenységében részt venni.
 • Az egyesület tagjait egyenlő jogok illetik meg és egyenlő kötelezettségek terhelik.
 • A tag jogosult szavazati jogát gyakorolni.
 • Jogosult a közgyűlésen felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat észrevételeket tenni.
 • A tag tagsági jogait személyesen gyakorolhatja.
 • A tagsági jogok forgalomképtelenek és nem örökölhetők.
 • A tagok – a tagdíj megfizetésén túl – az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.

2./A tagok kötelezettségei:

 • Az egyesület tagja köteles az alapszabályban meghatározott tagi kötelezettségek teljesítésére. Ezek az alábbiak:
  • – az alapszabályban leírtak betartása.
  • – az egyesület anyagi érdekeinek előmozdítása.
  • – az egyesület munkájában való aktív részvétel.
  • – az egyesület vagyonának gondozása, megóvása.
  • – a tagsági díj rendszeres és pontos befizetése.
  • – az egyesület tekintélyének megóvása.
 • Az egyesület tagja nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.

3./A tagsági jogviszony keletkezése

 • Az egyesületi tagság az alapításkor az egyesület nyilvántartásba vételével, az alapítást követően a belépési kérelemnek a közgyűlés általi elfogadásával keletkezik.
 • A tagok személyére vonatkozó adatok nem nyilvánosak.

4./A tagsági jogviszony megszűnése:

a) tag kilépésével: a tag tagsági jogviszonyát az egyesület képviselőjéhez intézett írásbeli nyilatkozattal bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti.

b) tagsági jogviszony egyesület általi felmondásával: Ha az alapszabály a tagságot feltételekhez köti, és a tag nem felel meg ezeknek a feltételeknek, az egyesület a tagsági jogviszonyt harmincnapos határidővel írásban felmondhatja. A felmondásról az egyesület közgyűlése dönt

c) tag kizárásával:

 • A tagnak jogszabályt, az egyesület alapszabályát vagy közgyűlési határozatát súlyosan vagy ismételten sértő magatartása esetén a közgyűlés – bármely egyesületi tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére – a taggal szemben kizárási eljárást folytathat le, az alábbi szabályok szerint:
  • A közgyűlés a kizárási javaslatot követően köteles lehetővé tenni, hogy az eljárás alá vont tag – amennyiben ezzel a lehetőségével élni kíván – elmondhassa védekezését, indokait.
  • A kizárásról egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással dönt a közgyűlés.
 • A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A kizáró határozatot a taggal írásban is közölni kell.
 • Ha az eljárás alá vont tag a közgyűlés határozatát törvénysértőnek tartja, a döntést 30 napon belül a bíróság előtt megtámadhatja, amely azonban a határozat végrehajtását nem gátolja • A kizárás folytán a tagsági viszony a kizárási határozat jogerőre emelkedésnek napján szűnik meg.

d) tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével.